Zorg

STRANG heeft gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. De kosten van de zorg worden gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB's) van de bewoners. De huur van de appartementen en de kosten voor levensonderhoud betaalt ieder uit het eigen inkomen.

 

Professionele zorg en begeleiding

Alle bewoners hebben een CIZ-indicatie voor verblijf die door het Zorgkantoor is omgezet in een PGB. De benodigde zorg en begeleiding voor alle 14 STRANG bewoners wordt bekostigd uit de gezamenlijke PGB's. Er is altijd een professionele zorgverlener aanwezig om de 24-uurszorg dag en nacht te garanderen. De selectie van de zorgaanbieder is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en verwanten van de stichting.

 In deze opzet treedt de stichting op als zorgaanbieder voor alle bewoners, inclusief de individuele zorgcontracten. Daarin wordt, op basis van de zorgindicatie van de bewoner die het CIZ heeft afgegeven, vastgelegd welke zorg en ondersteuning hij of zij krijgt, tegen een vast maandbedrag. Dit maandbedrag is gebaseerd op de zorgbehoefte (zoals omschreven in het IP) en het aan de ZZP-indicatie gerelateerde PGB-bedrag.

 Maar samen kunnen we het slimmer organiseren. De ouders houden zo de regie in eigen hand en er kan maximaal ingezet worden op maatwerk in zowel de collectieve als individuele zorg voor de bewoners. Op deze manier krijgen alle bewoners meer zorg en aandacht dan alleen op basis van hun individuele zorgindicatie mogelijk zou zijn.

 

Kwaliteit van de zorg vanuit het gezichtspunt van de bewoner

De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van de zorgaanbieder Prisma/Fittin. De zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het landelijke keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is hiervoor gecertificeerd. In de uitvoering van de zorg en begeleiding staat de kwaliteit van leven van de individuele bewoners centraal.

 

Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is dus maatwerk voor elke bewoner. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, het meedoen in de maatschappij, het recht op privacy en het voeren van eigen regie. De begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant.

  

Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van 'groepsgeest': elkaar verder helpen. Sociale interactie is niet alleen gericht op de eigen woongroep, maar ook op het dorp Beneden Leeuwen. Zonder inzet van ouders/verwanten en vrijwilligers naast het professionele team kan deze kwaliteit niet gerealiseerd worden. Daarom is er tussen alle betrokkenen open en duidelijke communicatie noodzakelijk. Het zorgteam is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de zorg en begeleiding en de sfeer binnen STRANG.

 

De visie van STRANG bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit van de zorg. Uiteraard hoort daar ook een periodieke evaluatie bij op alle niveaus en met alle betrokkenen. De stichting legt dit vast in het contract met de zorgaanbieder. De ouders/verwanten binnen de stichting hebben regelmatig overleg, zo is vastgelegd in de statuten van de stichting. Het bestuur van stichting STRANG overlegt regelmatig met de zorgaanbieder Prisma/Fittin over de uitvoering van de zorg. Dit gebeurd minimaal één keer per kwartaal door het bestuur van de stichting.

 

Samenwerking binnen de 'driehoek' bewoner-ouders-begeleiders

Goede kwaliteit van zorg is alleen mogelijk als er goede samenwerking is tussen de bewoner,

zijn/haar ouders/verwanten en het begeleidingsteam: de ‘driehoek’. Een goede relatie tussen de ouders en begeleiders is van groot belang voor het welzijn van de bewoners. Duidelijke communicatie over wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden geeft de bewoner houvast. Ouders én begeleiders investeren in het goed laten functioneren van de 'driehoek'. De PB'er vervult een sleutelrol.

 

Om het overleg vanaf de start goed te laten verlopen, zijn in ieder geval de volgende punten belangrijk:

  • het werk begint als bewoners in hun appartement komen wonen; daarna komt de hele 'huishouding' langzaam in balans en wordt de zorgvraag goed duidelijk;
  • de zorg kan wel 'overgedragen' worden door de ouders, maar zij zijn zich er vaak niet volledig van bewust hoeveel zorg ze ongemerkt thuis altijd gegeven hebben. Overdracht van de zorg vraagt tijd, waarbij team en ouders (en de bewoner) goed moeten samenwerken;
  • alleen het team heeft een totaalbeeld van alle bewoners en hun achtergronden. Zij zijn professionals en moeten de goede afwegingen kunnen maken. Het team heeft in de zorg dan ook de centrale plaats. Ouders blijven uiteraard wel de ervaringsdeskundigen voor hun eigen zoon of dochter;
  • als er onverhoopt onenigheid is over de begeleiding binnen de 'driehoek', overlegt de PB'er met de teamleider. Als men er samen niet uitkomt, wordt met het bestuur van stichting STRANG in overleg met Prisma/Fittin de knoop doorgehakt;
  • de visie van STRANG is een belangrijke toetssteen.